Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије

КЊИЖЕВНИ КЛУБ ПОКРЕТА ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ

Књижевни клуб Покрета трећег доба Србије (у даљем тексту: Књижевни клуб) основан је у Београду 22. априла 2021. године. Оснивач Књижевног клуба је Покрет трећег доба Србије. Седиште Књижевног клуба је у Београду. Књижевни клуб је добровољна, непрофитна, патриотска, невладина и нестраначка организација. Колективни је члан Покрета трећег доба Србије. Највиши правни акт Књижевног клуба је Статут. Активности Књижевног клуба одвијају се на подручју целе Србије.

Председник Књижевног клуба је Живко Кулић из Београда, потпредседница Љиљана Бошковић из Аранђеловца, а секретарка Бранка Танасић из Београда.

Циљеви и задаци Књижевног клуба

Основни циљеви и задаци Књижевног клуба су:


Органи и руководиоци Књижевног клуба

Органи Књижевног клуба су:

1. Скупштина;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор.

Руководиоци Књижевног клуба су:

1. председник;
2. потпредседник;
3. секретар.

Руководиоци Књижевног клуба, по функцији, су чланови Управног одбора Књижевног клуба, с тим што је председник Књижевног клуба истовремено и председник Управног одбора, а потпредседник Књижевног клуба истовремено и потпредседник Управног одбора тог клуба. Секретар Књижевног клуба, по функцији је члан Управног одбора Књижевног клуба.

Руководиоци Књижевног клуба бирају се на период од четири године, без ограничења броја мандата. Делокруг рада органа и руководилаца Књижевног клуба утврђен је Статутом Књижевног клуба, у складу са законом.

Скупштина и Управни одбор Књижевног клуба образују, односно могу образовати више комисија и других радних, односно помоћних тела за бављење одређеним питањима из делокруга рада Књижевног клуба, у складу са законом и актима Књижевног клуба.

Чланство у Књижевном клубу

Чланство у Књижевном клубу је добровољно. Књижевни клуб може имати појединачне, колективне и почасне чланове. Осим пензионера, члан Књижевног клуба може да постане и сваки други грађанин Републике Србије који је напунио 14 година живота, ако је сагласан са циљевима и задацима Књижевног клуба и ако је спреман да својим ангажовањем доприноси њиховом остваривању. Својство члана Књижевног клуба стиче се потписивањем приступнице.

Ако желите да приступите Књижевном клубу Покрета трећег доба Србије, то можете учинити попуњавањем кратког упитника кликом ОВДЕ.

Огранци, секције и други облици организовања и рада чланова Књижевног клуба

Књижевни клуб може имати огранке, секције, групе и друге облике организовања и рада, на покрајинском, градском и општинском нивоу, као и на нивоу месне заједнице, насеља и/или другог дела града, односно општине. Огранак би требало да броји бар пет чланова Књижевног клуба. Књижевни клуб, који на неком од таквих нивоа већ постоји, а већим делом окупља пензионере, може постати колективни члан Књижевног клуба Покрета трећег доба Србије.